Non-Washington State Resident Tuition Rates (U.S. Citizen)